ประวัติครูบาอาจารย์

เลือกเนื้อหาบทเรียน

เนื้อหาบทเรียน

มาเขียนโปรแกรมภาษา java กันเถอะ ตอนที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลกันเถอะ ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

 

มาเขียนโค้ดภาษาซีกันเถอะ ตอนที่ 1

แบบฝึกเขียนโค้ดโปรแกรม ครั้งที่ 3

แบบฝึก

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

แบบฝึก

 

 

 

{jcomments on}

แบบฝึกเขียนโค้ดโปรแกรม ครั้งที่ 2

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

แบบฝึกหัด

 

 

 

 

{jcomments on}

[powr-social-media-icons id="dd459de7_1579417186937"]

บทเรียนเขียนโฟชาร์ต

มาเขียนผังระบบงาน และ โค้ด Java กันเถอะ ตอนที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

ทำให้ดูหน่อย......ท่านสุดยอดรึเปล่า?

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเป็นเกษตกรกันนะ....ตอนที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเป็นเกษตกรกันนะ.....ตอนที่ 2

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

มาเขียนผังงานระบบ และ โค้ด Java กันเถอะ ตอนที่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments on}

{loadmoduleid 179}

ต่อบล๊อกเบส ด้วย Debugging With Scrat

Debugging With Scrat ตอนที่ 1

 

บทที่ 10 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบทำซ้ำ

บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ

บทที่ 10

บทที่ 10

ตัวอย่างที่ 1 //รับข้อมูลส่วนตัวจาก user และแสดงผล

import java.io.*;       //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class Introduction        //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file    
{
  public static void main(String[] args) throws IOException       //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    {   
         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
         System.out.println("Your name is...");                      //แสดงข้อความ
         String name = in.readLine();                                   //รับค่า name จาก user เป็นข้อความ
         System.out.println("Your age is...");                        //แสดงข้อความ
         String age = in.readLine();                                   //รับค่า age จาก user เป็นข้อความ
         System.out.println("Your occupation is...");             //แสดงข้อความ
         String occupation = in.readLine();                 //รับค่า occupation จาก user เป็นข้อความ
    }
}

--------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างที่ 2  //ให้ user กรอกตัวเลข เพื่อให้ระบบทำการบวกเพิ่มจำนวนตั้งแต่ 1 ไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่ user กรอก

import java.io.*;         //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class PlusContinue             //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{  
     public static void main(String[] args) throws IOException                  //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
   {   

         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
         System.out.println("Increase Number From 0 to...");                    //แสดงข้อความ
         String strNumber = in.readLine();                                      //รับค่า number เป็นข้อความ
         int number = Integer.parseInt(strNumber);                              //แปลงค่า number เป็นตัวเลข
         int i=0;                                                         //ประกาศตัวแปรเก็บค่าการวนซ้ำ
         int result = 0;                                                  //ประกาศตัวแปรเก็บค่าผลลัพธ์
         while(i<=number)                                        //วนซ้ำจนกว่าจะเท่ากับค่า number
         {   
          result = result+i;                                  //นำค่าบวกผลลัพธ์เดิมไปเรื่อยๆ
             i++;                                                          //เพิ่มค่าวนซ้ำ 1 ทุกๆรอบการวน
         }
         System.out.println("Result = "+result);                                //แสดงผลลัพธ์
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างที่ 3 //คำนวนหาเส้นรอบวงสี่เหลี่ยม จากการรับข้อมูลความกว้างและความยาวของสี่เหลี่ยมจาก user

import java.io.*;        //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class SqaurePerimeter            //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{
      public static void main(String[] args) throws IOException                //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    { 
         BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
        System.out.println("Input Square Width : ");                            //แสดงข้อความ
        String strWidth = in.readLine();                                        //รับค่า width จาก user เป็นข้อความ
        System.out.println("Input Square Length : ");                           //แสดงข้อความ
        String strLength = in.readLine();                                       //รับค่า length จาก user เป็นข้อความ

        double width = Double.parseDouble(strWidth);                            //แปลงข้อความ width เป็นตัวเลขทศนิยม
        double length = Double.parseDouble(strLength);                          //แปลงข้อความ length เป็นตัวเลขทศนิยม
        double result =  2*(width+length);                               //คำนวนผลลัพธ์เส้นรอบวงเป็นตัวเลขทศนิยม
        System.out.println("The Square Perimeter = "+result);                   //แสดงผลลัพธ์เส้นรอบวง 4 เหลี่ยมเป็นข้อความ
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างที่ 4  //คำนวนหาพื้นที่ทรงกลม จากการรับข้อมูลรัศมีจาก user

import java.io.*;                 //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class Circle3DArea                     //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{
    public static void main(String[] args) throws IOException           //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    {  
       BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
        System.out.println("Input Circle Radius : ");                     //แสดงข้อความ
        String strRadius = in.readLine();                                //รับค่า width จาก user เป็นข้อความ
        double radius = Double.parseDouble(strRadius);               //แปลงข้อความ length เป็นตัวเลขทศนิยม
        double result = Math.PI*radius*radius;                       //คำนวนผลลัพธ์เส้นรอบวงเป็นตัวเลขทศนิยม
        System.out.println("The Circle Area = "+result);                //แสดงผลลัพธ์พื้นที่วงกลมเหลี่ยมเป็นข้อความ
    }
}

ตัวอย่างที่ 5  //คำนวนหาพื้นที่สามเหลี่ยม จากการรับข้อมูลความยาวฐานและความสูงจาก user
import java.io.*;                            //ต้องประกาศ import เมื่อต้องการใช้ class java.io หาค่าเฉลี่ย
public class TriangleArea                  //ชื่อ class จะต้องชื่อเดียวกับ file
{    
    public static void main(String[] args) throws IOException                 //method ที่ใช้สำหรับ run program, โยนทิ้งเมื่อมี exeption
    {   
        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   //ประกาศคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า
        System.out.println("Input Triangle Base : ");                       //แสดงข้อความ
        String strBase = in.readLine();                                         //รับค่า base จาก user เป็นข้อความ
        System.out.println("Input Triangle Height : ");                     //แสดงข้อความ
        String strHeight = in.readLine();                                 //รับค่า height จาก user เป็นข้อความ
        double base = Double.parseDouble(strBase);                              //แปลงข้อความ base เป็นตัวเลขทศนิยม
        double height = Double.parseDouble(strHeight);                     //แปลงข้อความ height เป็นตัวเลขทศนิยม
        double result = 0.5*(base+height);                                      //คำนวนผลลัพธ์เส้นรอบวงเป็นตัวเลขทศนิยม
        System.out.println("The Square Area = "+result);                 //แสดงผลลัพธ์พื้นที่ 3 เหลี่ยมเป็นข้อความ
    }
}

 

--------------------------------------------------------------------------------------

=== >>>>   http://gaisorn.blogspot.com/p/java_20.html

--------------------------------------------------------------------------------------

 

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 10

ใบงานที่ 10 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดภาษาจาว่าแบบทำซ้ำ

p>  

 

{jcomments on}

บทที่ 9 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดจาวาแบบลำดับ

บทที่ 9 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาแบบลำดับ

บทที่ 9

บทที่ 9

บทที่ 9

บทที่9

บทที่ 9

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 9

ใบงานที่ 9 อธิบายวิธีการเขียนโค้ดภาษาจาวาแบบลำดับ

p>  

 

{jcomments on}

บทที่ 8 อธิบายวิธีแสดงโค้ดจาวา

บทที่ 8 แสดงโค้ดจาวา

บทที่ 8

บทที่ 8

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 8

ใบงานที่ 8 อธิบายวิธีการแสดงโค้ดภาษาจา

p>  

 

{jcomments on}

บทที่ 7 อธิบายวิธีการใช้พื้นที่ทำงาน

บทที่ 7 การใช้พื้นที่ทำงาน

บทที่ 7

บทที่ 7

แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 7

ใบงานที่ 7 อธิบายวิธีการใช้พื้นที่ทำงาน

p>  

 

{jcomments on}

×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found